Απόφαση χορήγησης προσωρινής δικαστικής προστασίας σε αιτηθέντα άσυλο από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

Αριθμός απόφασης: 379/2022

ΑΝΔ515/2021

Προσωρινή Δικαστική Προστασία

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

34ο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

Συνήλθε στις 17 Σεπτεμβρίου 2021 με δικαστή την Αυγή Ανδοσίδου, Πρωτοδίκη Δ.Δ. και γραμματέα τον Νικόλαο Καστόρα, δικαστικό υπάλληλο,

για να αποφασίσει, σχετικά με την από 21.07.2021 αίτηση αναστολής,

του ……………………….. του ……………., κατοίκου Πειραιά (οδός …………….., αρ. …………..)

κατά του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου.

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

Σκέφθηκε κατά το νόμο

1. Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση, για την άσκηση της οποίας έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (βλ. σχετικά το ………………………….. ηλεκτρονικό παράβολο καθώς και το από 21.07.2021 αποδεικτικό πληρωμής της Τράπεζας Πειραιώς), ζητείται η αναστολή εκτέλεσης της ………………./28.02.2020 αποφάσεως της 4ης Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών, με την οποία απορρίφθηκε ……………/18.10.2019 προσφυγή του αιτούντος, υπηκόου Αλβανίας, κατά της ……………../22.04.2019 απόφασης του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου (ΠΓΑ) Δυτικής Ελλάδας. Με την τελευταία αυτή απόφαση είχε απορριφθεί αίτηση του αιτούντος για παροχή διεθνούς προστασίας. Η αναστολή ζητείται μέχρι την δημοσίευση οριστικής αποφάσεως επί της ασκηθείσας αιτήσεως ακυρώσεως (ΑΚ…………../2020) κατά της ως άνω πράξεως της 4ης Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών, η οποία εκκρεμεί προς εκδίκαση ενώπιον του Δικαστηρίου.

2. Επειδή, αντίγραφο της υπό κρίση αιτήσεως κοινοποιήθηκε με επιμέλεια του αιτούντος στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου (βλ. σχετικά την ……………/23.07.2021 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών, …………………….).

3. Επειδή, εν προκειμένω, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Ο αιτών, υπήκοος Αλβανίας, στις 19.04.2018 υπέβαλε αίτημα παροχής διεθνούς προστασίας στο ΠΓΑ Δυτικής Ελλάδας. Μετά την προφορική του συνέντευξη, στην οποία δήλωσε ότι έφυγε από την Αλβανία για οικονομικούς λόγους, εξεδόθη η ……………./22.04.2019 απόφαση του ως άνω ΠΓΑ, με την οποία απερρίφθη η αίτησή του με την αιτιολογία ότι δεν συνέτρεχαν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση του ως πρόσφυγα, ούτε την υπαγωγή του σε καθεστώς επικουρικής προστασίας. Κατά της αποφάσεως αυτής ο αιτών άσκησε την ………………../18.10.2019 προσφυγή ενώπιον της 4ης Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών, η οποία, με την ……………………../28.02.2020 απόφασή της, απέρριψε την εν λόγω προσφυγή του ως προδήλως αβάσιμη. Ειδικότερα, με την προσβαλλόμενη απόφαση, αφού ελήφθη υπόψη ότι, αφενός, σύμφωνα με την ΥΑ1302/20.12.2019, η Αλβανία περιλαμβάνεται στις ασφαλείς τρίτες χώρες και, αφετέρου, ο αιτών δεν επικαλέστηκε σοβαρούς λόγους για να θεωρηθεί η χώρα καταγωγής του μη ασφαλής για τον ίδιο, κρίθηκε ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στο προσφυγικό καθεστώς. Κατά της ως άνω αποφάσεως ο αιτών άσκησε την από 09.12.2020 αίτηση ακυρώσεως με την οποία προβάλλει ότι η προσβαλλόμενη απόφαση είναι ακυρωτέα λόγω: α) μη τήρησης του ουσιώδους τύπου της προηγούμενης ακροάσεως, β) ελλείψεως νόμιμης αιτιολογίας και γ) παραβίασης των αρχών της χρηστής διοίκησης και της αναλογικότητας.

4. Επειδή, ήδη, με την υπό κρίση αίτηση, ο αιτών ζητά την αναστολή εκτελέσεως της ως άνω πράξης προβάλλοντας, κατ’ αρχάς, ότι η αίτηση ακυρώσεως που ασκήθηκε κατά αυτής είναι προδήλως βάσιμη και, συνεπώς, πιθανολογείται η ευδοκίμησή της. Ο ισχυρισμός αυτός τυγχάνει απορριπτέος, δεδομένου ότι περίπτωση πρόδηλης βασιμότητας του κυρίου ενδίκου βοηθήματος συντρέχει, ιδίως, όταν αυτό βασίζεται σε πάγια νομολογία ή νομολογία της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και πάντως όχι όταν πιθανολογείται απλώς η ευδοκίμησή του (βλ. ΣτΕ ΕΑ 35/2017 Ολ., 324, 154/2018, 65/2016, 24/2016, 178/2015, 150, 231, 15, 312/2014, 294, 489/2013, 496/2011, 15/2015, 329/2016 κ.ά.). Εξάλλου, οι ως άνω λόγοι ακύρωσης ανάγονται στην ερμηνεία και εφαρμογή των επικαλούμενων νομοθετικών διατάξεων καθώς και στην ενδελεχή έρευνα των πραγματικών δεδομένων της ένδικης υπόθεσης, η οποία εκφεύγει του πλαισίου του παρόντος σταδίου της προσωρινής δικαστικής προστασίας.

5. Επειδή, περαιτέρω, ο αιτών ισχυρίζεται ότι: α) από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη που συνίσταται στην πλήρη ανατροπή όλων όσων δημιούργησε με πολύ κόπο στην Ελλάδα, ήτοι στην καταστροφή των ισχυρότατων βιοτικών, κοινωνικών και οικονομικών δεσμών καθώς, αν αναγκαστεί να επιστρέψει στην Αλβανία, θα διασπαστεί η οικογένειά του που αποτελείται από την σύζυγό του και τα τρία ανήλικα τέκνα του που έχουν την ελληνική ιθαγένεια και β) δεν αποτελεί κίνδυνο για την δημόσια τάξη και ασφάλεια και έχει γνωστή διαμονή. Προς απόδειξη των ανωτέρω, ο αιτών προσκομίζει και επικαλείται, μεταξύ άλλων: α) αντίγραφο του ……………/08.10.2015 Συμφώνου Συμβίωσης μεταξύ του αιτούντος και της …………………………., β) το από 09.10.2015 αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης του ως άνω συμφώνου συμβίωσης, γ) αντίγραφο της …………………../24.04.2015 πράξης αναγνώρισης τέκνων και συναινέσεως προς αναγνώριση τέκνων μεταξύ του αιτούντος και της ………………………., με το οποίο ο αιτών αναγνώρισε ότι είναι ο πατέρας των τριών τέκνων που γέννησε η ……………………….. στις 04.02.2005 (άρρεν), 06.04.2008 (θήλυ) και 26.06.2011 (άρρεν), δ) αντίγραφα των από 12.08.2013 σχετικών ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεων των ως άνω τέκνων, ε) εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος του αιτούντος ετών 2014-2019, στ) αντίγραφα δηλώσεων μίσθωσης ακινήτου που καλύπτουν το χρονικό διάστημα 01.10.2018-01.12.2021, σύμφωνα με τα οποία ο αιτών μισθώνει ακίνητο ως κατοικία στον Πειραιά (οδός ………………….., αρ. …………….), ζ) αντίγραφο της από 23.01.2015 εκδοθείσας βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ στον αιτούντα, η) αντίγραφο της από το 2014 εκδοθείσας βεβαίωσης ΑΜΚΑ και θ) τις από 28.06.2021 βεβαιώσεις φοίτησης του 7ου δημοτικού σχολείου ……………………., από τις οποίες προκύπτει ότι τα δύο τέκνα του αιτούντος κατά το σχολικό έτος 2020-2021 είχαν εγγραφεί στο εν λόγω σχολείο και παρακολούθησαν κανονικά τα μαθήματα της Γ’ και ΣΤ’ τάξεως έως την λήξη του σχολικού έτους.

6. Επειδή, η προσβαλλόμενη, ως απορριπτική του ενδίκου αιτήματος του αιτούντος, συνιστά πράξη αρνητικού περιεχομένου, η οποία δεν είναι δεκτική αναστολής εκτέλεσης, διότι τυχόν αναστολή εκτέλεσής της θα ισοδυναμούσε με πλήρη ικανοποίηση, από το Δικαστήριο, καθ’ υποκατάσταση της Διοίκησης, του παραπάνω απορριφθέντος αιτήματος (βλ. ΕΑ ΣτΕ 95/2018, 169/2016, 174/2015). Περαιτέρω όμως, λαμβάνοντας υπόψη τα προσκομισθέντα από τον αιτούντα στοιχεία, από τα οποία προκύπτει ότι: α) ο αιτών από το 2015, ήτοι πριν την υποβολή αιτήματος παροχής διεθνούς προστασίας, έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με την ………………………, β) από το 2015 έχει αναγνωρίσει τα τρία τέκνα που γέννησε η …………………….. τα έτη 2005, 2008 και 2011 και τα οποία φοιτούν σε ελληνικά σχολεία, το Δικαστήριο κρίνει ότι η λήψη μέτρων για την απομάκρυνση του αιτούντος θα προκαλέσει σε αυτόν και στην οικογένεια που έχει δημιουργήσει με την συμβία του δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης της εκκρεμούς αίτησης ακύρωσης, συνισταμένη στην διάσπαση της οικογενειακής τους ενότητας και την ανατροπή της ανωτέρω διαμορφωθείσας πραγματικής κατάστασης. Προς αποτροπή της βλάβης αυτής και λαμβάνοντας περαιτέρω υπόψη ότι η ως άνω αίτηση ακύρωσης δεν παρίσταται προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιμη, καθώς και ότι έχει ήδη συζητηθεί στη δικάσιμο της 3ης Μαρτίου 2022, το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει, κατά παραδοχή της υπό κρίση αίτησης: α) να διαταχθεί η Διοίκηση, μέχρις ότου δημοσιευθεί οριστική απόφαση επί της παραπάνω αιτήσεως ακυρώσεως, να απόσχει από κάθε ενέργεια που στηρίζεται αποκλειστικά στην προσβαλλόμενη πράξη και συνεπάγεται την εξαναγκασμένη αναχώρηση του αιτούντος από την Ελλάδα (πρβλ. ΕΑ ΣτΕ 140/2018, 246/2017, 214/2009, 841, 485/2008 κ.ά.) και β) να επιστρέψει στον αιτούντα το τυχόν αφαιρεθέν «ειδικό δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού» και να προβεί στην παράταση της ισχύος του, εάν συντρέχει περίπτωση (πρβλ. ΕΑ ΣτΕ 140/2018, 246/2017, 214/2009, 841, 485/2008 κ.ά.).

7. Επειδή, κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή, να αποδοθεί το καταβληθέν παράβολο στον αιτούντα, να απαλλαγεί όμως, εκτιμωμένων των περιστάσεων, το Ελληνικό Δημόσιο από τη δικαστική δαπάνη του αιτούντος (άρθρο 36 παρ. 4 εδ. α’ π.δ/τος 18/1989).

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται την αίτηση.

Διατάσσει τη Διοίκηση να απόσχει από κάθε ενέργεια, η οποία ερείδεται αποκλειστικά στην …………………/28.02.2020 (αρ. ατομ. φακέλου …………………..) απόφαση της 4ης Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών και συνεπάγεται την εξαναγκασμένη αναχώρηση του αιτούντος από την Ελλάδα, μέχρι τη δημοσίευση οριστικής απόφασης επί της σχετικής εκκρεμούς αιτήσεως ακυρώσεως (ΑΚ…………./2020).

Διατάσσει την Διοίκηση να επιστρέψει στον αιτούντα το τυχόν αφαιρεθέν «ειδικό δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού» και να προβεί στην παράταση της ισχύος του, εάν συντρέχει περίπτωση.

Διατάσσει την απόδοση του καταβληθέντος παραβόλου.

Απαλλάσσει το Ελληνικό Δημόσιο από τα δικαστικά έξοδα του αιτούντος.

Η απόφαση εκδόθηκε στην Αθήνα στις 05.05.2022.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αυγή Ανδοσίδου            Νικόλαος Καστόρας