ΔΑΝΕΙΑ

Κόκκινα δάνεια

Τα κόκκινα δάνεια αφορούν οφειλές κυρίως προς πιστωτικά ιδρύματα οι οποίες δεν έχουν πληρωθεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα και οι οικονομικές δυνατότητες των οφειλετών δεν τους επιτρέπουν να τα αποπληρώσουν.  Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, το σύνολο αυτών των οφειλών αγγίζει το ποσό των 109 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στη χώρα μας αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε ολόκληρη την ΕΕ, ενώ την ίδια στιγμή το ενεργητικό του ελληνικού τραπεζικού τομέα αποτελεί μόλις το 1,2% του συνολικού ενεργητικού του τραπεζικού τομέα στην ΕΕ.

Είναι πλέον σε ισχύ (ΦΕΚ Β’ 2376/2.8.2016) η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, με την οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του Ν.4224/2013 (ΦΕΚ Α’ 288/31.12.2013).

Σύμφωνα με τον νέο κώδικα, προβλέπονται αρκετές διαδικασίες με τις οποίες είτε η επιχείρηση είτε ο ιδιώτης μπορεί να προστατευθεί και να δώσει λύση στο πρόβλημα αποπληρωμής των δανειακών του υποχρεώσεων ακόμα και να πετύχει ολική διαγραφή αυτών για παράδειγμα όπου δεν υφίστανται καθόλου περιουσιακά στοιχεία του δανειολήπτη. Άλλο πιθανό σενάριο είναι να συμφωνηθεί διαγραφή του συνόλου ή μέρους των τόκων και καλύτερο πλάνο αποπληρωμής.