ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Όχληση από εισπρακτικές εταιρείες και τράπεζες

Η νομοθεσία σχετικά με την ενημέρωση για οφειλές από τράπεζες ή εισπρακτικές εταιρείες βρίσκεται στο πλάι του οφειλέτη. Συγκεκριμένα, καθορίζεται από το Ν 3578/2009 που τροποποιήθηκε από το Ν 4038/2012 και ορίζει μεταξύ άλλων ότι οι εισπρακτικές εταιρείες έχουν την δυνατότητα να σας καλούν μόνο μία φορά ανά δύο μέρες και τουλάχιστον 10 μέρες μετά τη λήξη της οφειλής, μόνο εργάσιμες μέρες, να εμφανίζεται ο αριθμός κλήσης κ.α.

Οι παραβάσεις της νομοθεσίας καθώς και οι καταχρηστικές πρακτικές είναι σύνηθες φαινόμενο, κάτι που θα καθιστά απαραίτητη την ενημέρωση των οφειλετών σχετικά με τα δικαιώματά τους και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Με απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ο οφειλέτης βάσει δεδικασμένου μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση από τις εισπρακτικές εταιρείες.


 

Αναγνώριση αλλοδαπής απόφασης

Σύμφωνα με το άρθρο 904 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, για να αναγνωριστεί μία απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου από την Ελληνική έννομη τάξη και κατ’ επέκταση να έχει ισχύ, θα πρέπει να κηρυχθεί εκτελεστή. Αυτό γίνεται μέσω μιας διαδικασίας που απευθύνεται στο κατά τόπον αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο. Μόνο αν η απόφαση κηρυχθεί ως εκτελεστή τότε μπορεί να παραγάγει όλα τα έννομα αποτελέσματα της και στην ελληνική έννομη τάξη.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κήρυξη της εκτελεστότητας στην Ελλάδα αλλοδαπής απόφασης είναι ότι αυτή πρέπει να συνάδει με τα χρηστά ήθη και να μην είναι αντίθετη στη δημόσια τάξη.

 


Αίτηση διαζυγίου

Υπάρχουν δύο τρόποι λύσης ενός γάμου, είτε με συναινετικό τρόπο, είτε με αντιδικία αναλόγως της πρόθεσης που παρουσιάζουν οι δύο πλευρές σχετικά με την επίλυση των διαφορών τους.

Το Συναινετικό διαζύγιο δεν απαιτεί την παρουσία σας στο δικαστήριο. Γίνεται με γρήγορες διαδικασίες και αν υπάρχουν τέκνα αποφασίζετε από κοινού για την επιμέλεια, την διατροφή και την επικοινωνία μαζί τους. Επιπλέον, μπορείτε να αλλάξετε γνώμη μέχρι την ημέρα εκδίκασης της υπόθεσής σας.

Επισκεφθείτε μας και γλιτώστε από κόπο. Η λύση του γάμου σας θα γίνει κάτω από ομαλές συνθήκες.


 

Αλλαγή επωνύμου

Η ελληνική νομοθεσία και το δικαίωμα στην προσωπικότητα του καθενός (άρθρο 5 του Συντάγματος) δίνουν τη δυνατότητα σε κάποιον, μέσω της διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, να αιτηθεί ενώπιον του αρμόδιου Ειρηνοδικείου την αλλαγή του ονόματος ή επωνύμου του, εφόσον συντρέχουν λόγοι που το καθιστούν αυτό αναγκαίο.

Το δικαστήριο αποφασίζει και κρίνει  αν είναι αναγκαίο να γίνει αλλαγή επώνυμου, εάν δεν είναι εύηχη μια λέξη και επηρεάζει ψυχολογικά τον ενάγοντα, η κακή φήμη (συνήθως λόγο συνωνυμίας), το ανήθικο περιεχόμενο κ.α.