ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ


Η εταιρία International Law & Associates (Interlaw) αναλαμβάνει την εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών
σας προς τα Τραπεζικά Ιδρύματα, μηχανισμός που περιλαμβάνει ενέργειες, οι οποίες
διεκπεραιώνονται από έμπειρους δικηγόρους για λογαριασμό σας, χωρίς την ανάγκη να
προσφύγετε στα Δικαστήρια και να εμπλακείτε σε μια πολυδάπανη και πολύχρονη διαδικασία.
Παραχωρώντας την εξουσιοδότηση σας στον δικηγόρο, ο ίδος θα προχωρήσει στις
απαραίτητες ενέργειες, όπως υποβολή αιτήσεων ρυθμίσεως δανείων προς τις Τράπεζες,
προσκόμιση διακιολογητικών, επικοινωνία και διαπραγμάτευση με τους αρμόδιους
υπαλλήλους και οποιαδήποτε άλλη αναγκαία πράξη, προκειμένου να βρεθεί η καλύτερη
δυνατή λύση για την περίπτωσή σας.